วิสัยทัศน์ พันธกิจ

main-image
image

เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ที่ครอบคลุมทุกมิติ สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับพัฒนาการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

1) บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ


2) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ


3) ศึกษา พัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พยากรณ์ สนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาการเกษตร


4) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำรายงานข้อมูลประเด็นข้อสั่งการ


5) ให้บริการข้อมูล และจัดทำรายงานข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในทุกระดับ


6) สร้างความตระหนักรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสร้างเครือข่ายข้อมูลเกษตรขนาดใหญ่ ทั้งในและนอกประเทศ


1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศ ที่รวมข้อมูลตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด


2) เพื่อบูรณาการ กำหนดมาตรฐาน จัดทำข้อมูลที่เป็นเอกภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลภาคเกษตรของประเทศไทย


3) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time และเครื่องมือเพื่อการพยากรณ์ และวางแผนพัฒนาการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4) เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลเพื่อการทำเกษตรกรรม และนโยบายเกษตรอย่างแพร่หลาย

main-image
image