การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

- รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) [Infographic]
- รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) [Infographic]