ส่วนงานบริการข้อมูล

main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นายกิจษารธ อ้นเงินทยากร

นักวิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนงานบริการข้อมูล

บุคลากร


team

นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ชำนาญการพิเศษ
team

นายกฤษฎา วิศิษฎ์สิน

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ปฏิบัติการ
team

นางสาวนันท์นภัส บุตรพรหม

เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน