การประชุมหารือ เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การสำรวจและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประเมินผล ณ ห้องประชุม aeoc 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร