ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัดและระบบงานคาดการณ์ผลผลิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำโดยนายจิตเกษม พระประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ และคณะ เพื่อพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัดและระบบงานคาดการณ์ผลผลิต เชื่อมโยงผลสำรวจข้อมูลจากพื้นที่สู่การประมาณการผลผลิตของส่วนกลาง ให้สามารถติดตามพัฒนาการสินค้าเกษตรล่าสุด ทั้งภาพรวมและเชิงพื้นที่ และวิเคราะห์ร่วมกับพยากรณ์อากาศเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการผลิตรายพื้นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร