การประชุมหารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

      วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) และแผนการปฏิบัติงานของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร