การประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 8/2563

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อติดตามภารกิจ โครงการที่สำคัญ และแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564