สศก.จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สศก. ตามแนวทาง New Normal

สศก.จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สศก. ตามแนวทาง New Normal


วันที่ 27 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทาง New Normal" ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งรับทราบแนวทาง นโยบายการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนัก/ศูนย์/กอง และสศท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ