พิธีเปิดห้องปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC)

พิธีเปิดห้องปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC)

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ห้องปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานของบุคลากร สำหรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น