โครงการอบรมการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          โครงการอบรมการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด กษ.

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำข้อมูลนำเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติได้อย่างถูกต้องต่อไป