การประชุม การพัฒนาดัชนีรวม เพื่อประเมินศักยภาพการเกษตรในระดับจังหวัด พ.ศ.2551 - 2561

วันที่ 21 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดรมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นประธาน การประชุม การพัฒนาดัชนีรวม เพื่อประเมินศักยภาพการเกษตรในระดับจังหวัด พ.ศ.2551 - 2561 ณ ห้องประชุม AEOC 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยที่ประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ได้เสนอโครงการ การพัฒนาดัชนีรวม เพื่อประเมินศักยภาพการเกษตรในระดับจังหวัด พ.ศ.2551 - 2561 ทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเก็บข้อมูล การวางแผนและเผยแพร่ในลักษณะของแผนที่ที่สามารถให้คนอ่านเข้าใจได้ง่ายต่อไป