การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563

การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123
โดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) เป็นประธานในที่ประชุม
และผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
มีรายละเอียดวาระการประชุมดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำ โดยกรมชลประทาน
2. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปี (รอบที่ 1) ปีการผลิต 2563 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมชลประทาน
3. สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืช/โรคระบาดพืช
โรคระบาดสัตว์) และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
โดยกรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์
เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง คือ
1. พิจารณาแผนงาน/โครงการ กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูการผลิต ปี 2563/64