การประชุม เรื่อง โครงการจัดทำระบบการนำเสนอข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เรื่อง “โครงการจัดทำระบบการนำเสนอข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผู้แทนจากผู้แทนศูนย์/กอง/สำนัก เข้าร่วมให้ความเห็นต่อการจัดทำระบบการนำเสนอข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด เพื่อให้แสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดได้อย่างชัดเจนให้สอดคล้องตามความต้องการใช้ข้อมูล และรองรับการจัดเก็บข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ในระยะต่อไป