หารือแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ด้วย Data Portal Platform CKAN

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายเปรมชัย  เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ประชุมหารือ ร่วมกับ ดร.มารุต  บูรณรัช นายกิตติ  พงศ์กิตติวัฒนา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)

เพื่อหารือแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ด้วย Data Portal Platform CKAN สำหรับการนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และเตรียมการจัดอบรมการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นี้