การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่”

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่” เพื่อนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลที่มีภายในหน่วยงานสำหรับการวางแผนการใช้ข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม และวางแผนเก็บข้อมูลใหม่ การกำหนดมาตรฐานข้อมูล การออกแบบขั้นตอนการเก็บข้อมูลการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งจัดทำระบบต้นแบบการจัดทำฐานข้อมูลของ สศก. ที่เชื่อมโยงระบบการผลิต โลจิสติกส์ การตลาดที่ครบวงจรของสินค้าเกษตร สินค้า Agricultural Supply and Value Chains ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตลอดจนสามารถนำเสนอในรูปแบบ Data Visualization and Dashboard ต่อไป ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร