สัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน การจัดสัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน

            ในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 2020 ยกระดับการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีเกษตร 4.0” โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบรรยาย เรื่อง “ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ Big Data เพื่อคนไทยทุกคน” จาก รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDi

            รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานภายใต้ MOU การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติทั้ง 10 กระทรวง และหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม 22หน่วยงาน ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรให้เป็นเอกภาพ สู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และเพิ่มองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง รวมกว่า 150 คน