สลก.จัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

สลก.จัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน จัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการเงิน การเจ้าหน้าที่ กฎหมาย พัสดุ และสารบรรณ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร