การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ CAT

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ CAT

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร