การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยที่ประชุม ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี ได้นำเสนอผลงานของบริษัท CPS weather เรื่อง โมเดลพยากรณ์อากาศ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเตือนภัยทางเศรษฐกิจการเกษตร และ ศกช ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อน ศกช. ต่อไป