สัมนาการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ปี 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เตรียมจัดสัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ปี 2563

ระดมเจ้าหน้าที่ 10 กระทรวงสร้างเครือข่าย
พร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Big Data เพื่อใช้งานนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์นี้ สศก. มีกำหนดจัดสัมมนาการจัดทำข้อมูลฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรให้เป็นเอกภาพ สู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ และเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆ รวมกว่า 150 คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

งานนี้ได้รับเกียรติจากนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และจะมีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปี 2020 ยกระดับการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีเกษตร 4.0” โดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) รวมทั้งการบรรยาย เรื่อง “ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ Big Data เพื่อคนไทยทุกคน” จากผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDi (รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล)

พร้อมนี้จะมีการอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานภายใต้ MOU การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติทั้ง 10 กระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 22 หน่วยงาน

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์พร้อมให้บริการเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชนเข้ามาใช้งานได้ต่อไป

สศก. กำลังเร่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ จะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อเปิดให้บริการกับทุกภาคส่วนที่มีความต้องการใช้ข้อมูลต่อไป โดยเบื้องต้น ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าวของ NABC ได้ผ่าน www.nabc.go.th และคาดว่า จะสามารถเปิดให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) บางส่วนได้ในเดือนมีนาคมนี้