การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ศกช. และรายงานความคืบหน้าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อน ศกช. ต่อไป