การประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาฐานข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนางาน

 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนางาน ระหว่างศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย” ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร