เลขาธิการ สศก. เร่งขับเคลื่อนฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติกำหนดชุดข้อมูลกับทุกภาคส่วน

            วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมชาวไร่สับปะรดไทย สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           เพื่อขอทราบความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ  National Agricultural Big data Center (NABC) ขึ้นมาภายในเทียบเท่ากอง ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของชาติต่อไป