เร่งขับเคลื่อน National Agricultural Big Data Center (NABC)

           เมื่อ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

           ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เร่งขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ โดยได้เชิญที่ปรึกษาการจัดทำ Big Data ของกระทรวงพลังงาน ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมให้ความเห็นแนวทางขับเคลื่อนดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักเลขาธิการ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร