ประชุมเรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)" ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลของ สศก. ตามแบบสอบถามของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เกี่ยวกับงานสถิติข้อมูลเผยแพร่ และข้อมูลที่ สนพ. ใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม ตลอดจนชุดข้อมูลที่ใช้ประจำภายใน IT Infrastructure ต่อไป