การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นาย เปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาการจัดทำแบบสอบถามเกษตรกร (รายละเอียดเยียวยา) และแนวทางการจัดทำข้อมูลรายงานผลการจ่ายเงินเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และโครงการ Big Data ที่เสนอภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงร่างแผนปฏิบัติราชการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)