การประชุมหารือศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณา การจัดทำฐานข้อมูลการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019