การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) และความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลโครงการสำหรับเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) รวมทั้งความก้าวหน้าการจัดทำระบบแดชบอร์ด (Dashboard) ตลอดจนถึงตัวย่อของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ