การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงาน Big Data ของคณะอนุกรรมการ Big Data และ GovTech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับเพื่อการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) รวมทั้งแนวทางการจัดทำแดชบอร์ดสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อนำเสนอในการประชุมผู้บริหาร กษ. ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนวทางจากผลกระทบ 3 สารเคมี เพื่อเตือนภัยอีกครั้งหนึ่งต่อไป