รายละเอียด

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริการความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)