ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริการความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริการความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML)

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

และให้ข้อเสนอแนะศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร