การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายในความร่วมมือ MOU เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขประชา ภายใต้โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย "บ้านเคหะสุขประชา" ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม ผู้อำนวยการส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร เป็นประธานร่วมกับ นายต่อพงศ์ จำจด ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1 ในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายในความร่วมมือ MOU
เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขประชา ภายใต้โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย "บ้านเคหะสุขประชา" ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อหาความเป็นไปได้โครงการ (interim report) เคหะสุขประชา & เศรษฐกิจสุขประชา 37 โครงการ