การอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบ Coaching Program Platform (CPP)” รุ่นที่ 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบ Coaching Program Platform (CPP)รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร โดยอบรมทั้งในระบบ onsite/online มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนัก/ศูนย์/กอง และ สศท. 1 - 12 เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และปราชญ์เกษตร อบรม ณ ห้อง 409 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting