การอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบ Public AI” รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบ Public AI” รุ่นที่ 1
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบ Public AI” รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร โดยอบรมทั้งในระบบ onsite/online มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนัก/ศูนย์/กอง และ สศท. 1 - 12 เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และปราชญ์เกษตร อบรม ณ ห้อง 409 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อสอนการใช้งานระบบ Public AI ผ่าน Web Application และ Mobile Application ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเพาะปลูกพืช