การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2565 เวลา 09.30 - 11.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลดำเนินงานของส่วน/ฝ่าย เดือนกรกฎาคม 2565 ตามแผนปฏิบัติงานปี 2565 พร้อมทั้ง ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กองของ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ