การประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานร่วมกับ

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ