การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลดำเนินงานของส่วน/ฝ่าย เดือนเมษายน 2565 ตามแผนปฏิบัติงานปี 2565