การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการตรวจราชการในประเด็น ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data)

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ในการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการตรวจราชการในประเด็น ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data) ประชุมร่วมกับ สศท.1-12 เพื่อพิจารณาแนวทางจัดทำ Big Data ของจังหวัด ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการ กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร