ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ นำโดยนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของ ศกช. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน