การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของส่วน/ฝ่าย เดือนพฤศจิกายน 2564 ตามแผนปฏิบัติงานปี 2565 รวมถึงพิจารณาการจัดงานสัมมนาของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ ผอ.ศกช. ยังเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ศกช. ให้รับทราบและถือปฏิบัติวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE)