ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : HOPE

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดยนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : HOPE โดยพร้อมใจร่วมชูอักษร คำว่า “HOPE และกังหันลม เพื่อแสดงออกถึงเป้าหมายของการพัฒนาและบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเชื่อมโยงสมาชิกในองค์การให้มีความเป็นหนึ่งเดียว