การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 14/2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปี 2565 ของส่วน/ฝ่าย