การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญระดับพื้นที่

การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญระดับพื้นที่


ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 6 -13 พฤศจิกายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชร พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิตสินค้าเกษตร