การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยส่วนงานบริการข้อมูลในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนฯ ต่อไป