การอบรมระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด

การอบรมระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 22 กันยายน 2560 4 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด โดยมี นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด