ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ โดยส่วนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ได้จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง การติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์ม CKAN สำหรับระบบจัดการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เบื้องต้น และระบบและแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดย นางสาวสิตาริทร์ ทองปุสสะวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนัก/ศูนย์/กอง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดย นายณัฐพงษ์ พิณทอง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้