ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้จัดโครงการ “เล่าแลกเปลี่ยนจากพี่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สู่น้องศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ”

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ได้จัดโครงการ“เล่าแลกเปลี่ยนจากพี่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) สู่น้องศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.)” ขึ้น โดยมีนางพรพรรณ เห็นสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร ศสส. เป็นประธานเปิดงาน และมี นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม ผู้อำนวยการส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร ศกช. กล่าวรายงาน โดย พี่ ศสส ประกอบด้วย ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน ส่วนสารสนเทศการผลิตปศุสัตว์และประมง ส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร ส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มองค์ความรู้ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ศสส. และ ศกช.