การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บประมวบผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมี ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ หัวหน้าโครงการฯ  เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและนำเสนอรายละเอียดข้อมูล ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและยกระดับการตัดสินใจสำหรับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ