การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564

การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ครั้งที่ 10/2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ศกช.