การประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้ายางพารา

การประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้ายางพารา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานร่วมกับ นางนุชพันธ์ กฤษณามระ 

ผู้อำนวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในการประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้ายางพารา ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีผู้แทน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมและผู้แทนเกษตรกร เช่น การยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมน้ำยางข้นไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ สถาบันเกษตรกรยางพารา สมาคมชุมนุมสหกรณ์เกษตรอุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และสมาคมยางพาราไทย ร่วมให้ข้อคิดเห็นการนำเสนอแดชบอร์บอร์ด (Dashboard) สินค้ายางพารา เพื่อรับข้อคิดเห็นข้อเสนอ ไปปรับปรุงต่อไป