การประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าปาล์มน้ำมัน

การประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  ในการประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีผู้แทน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม และผู้แทนเกษตรกร เช่น  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สมาคมโอลีโอเคมี และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ร่วมให้ข้อคิดเห็นการนำเสนอแดชบอร์บอร์ด (Dashboard) สินค้าปาล์มน้ำมัน เพื่อรับข้อคิดเห็นข้อเสนอ ไปปรับปรุงต่อไป